Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến sẽ khai mạc lúc 7 giờ 30’ ngày 11 tháng 7 năm 2023

Thứ ba - 04/07/2023 02:58
HĐND tỉnh Cao Bằng thông tin: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Hội trường tầng 2 UBND tỉnh Cao Bằng. Thời gian diễn ra trong 2,5 ngày, khai mạc lúc 7h30’ ngày 11 tháng 7 năm 2023.
Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến sẽ khai mạc lúc 7 giờ 30’ ngày 11 tháng 7 năm 2023
Nội dung gồm:
- Báo cáo trình bày tại Kỳ họp;

(1)  Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 
(2) Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 
(3)  Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(4)  Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XVII và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(5) Thông báo tình hình hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đối với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Báo cáo lưu hành
(1) Báo cáo công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
(2) Báo cáo công tác Tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
(3) Báo cáo công tác Thi hành án  6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.
(4) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
(5) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.
(6) Báo cáo đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.
(7) Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.
(8) Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.
(9) Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.
(10) Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp (từ sau Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(11) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
(12) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đột phá Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
- 25 dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp 
(1) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(2) Nghị quyết quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(3) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
(4) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức ngân sách nhà nước đảm bảo, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện; mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người nghiện ma túy) tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(5) Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(6) Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(7) Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(8) Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(9) Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2026.
(10) Nghị quyết về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(11) Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.(12) Nghị quyết “Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.
(13) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 6).
 (14) Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án sử dụng vốn dự phòng chung (do cấp tỉnh quản lý) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng.
(15) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng (lần 1
 (16) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 trụ sở làm việc Công an xã huyện Hà Quảng và huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (xã Lương Thông, huyện Hà Quảng; xã Phan Thanh, Ca Thành, huyện Nguyên Bình).
(17) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 trụ sở làm việc Công an xã huyện Trùng Khánh và huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh; xã Bảo Toàn, Huy Giáp, huyện Bảo Lạc).
 (18) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 trụ sở làm việc Công an xã huyện Thạch An và huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (xã Minh Khai, huyện Thạch An; xã Nam Quang, Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm).
 (19) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2).
(20) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2)
 (21) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng.
 (22) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằn
 (23) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thể Dục, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
(24) Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án: Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025.
(25) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư phục vụ Giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa.

Tác giả: Phòng CT HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay6,758
  • Tháng hiện tại145,069
  • Tổng lượt truy cập7,416,804
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây