Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố năm 2022

Chủ nhật - 25/09/2022 06:39
Sáng 23/9, tại huyện Bảo Lạc, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, Thành phố năm 2022. Các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lã Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp, đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội nghị giao ban
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội nghị giao ban
9 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì hoạt động của HĐND và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm, quý, tháng, chương trình giám sát, khảo sát năm 2022. Công tác thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của các ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện phục vụ kỳ họp HĐND được thực hiện tốt và chất lượng.

Công tác chuẩn bị  và tổ chức các kỳ họp được thực hiện đúng theo Luật địnhHoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện đảm bảo theo quy định (Cấp tỉnh có 16 câu hỏi chất vấn; cấp huyện có 25 câu hỏi chất vấn (huyện Hà Quảng: 05; huyện Hạ Lang: 02, huyện Hòa An: 06; huyện Thạch An: 03, Thành phố Cao Bằng: 09)

 HĐND tỉnh đã ban hành 65 Nghị quyết (trong đó: 18 Nghị quyết quy phạm, 47 Nghị quyết cá biệt); HĐND các huyện, thành phố đã ban hành 91 nghị quyết (số liệu 9/10 huyện, thành phố); HĐND cấp xã đã ban hành 440 nghị quyết (số liệu 4/10 huyện, thành phố). Nhìn chung các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, luật định, nguồn lực thực hiện và đảm bảo tính khả thi.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 11 Phiên họp (trong đó có 8 phiên thường kỳ 02 phiên họp đột xuất, 01 phiên giải trình) để xem xét, kịp thời cho ý kiến các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp do UBND tỉnh trình. Thường trực HĐND huyện, thành phố tổ chức 43 phiên họp thường kỳ để xem xét cho ý kiến kịp thời đối với các nội dung của UBND huyện, thành phố trình Thường trực HĐND cấp huyện, thành phố (số liệu của 5/10 huyện, thành phố).

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức được 11 cuộc giám sát và 13 cuộc khảo sát. Thường trực HĐND và các ban HĐND cấp huyện tổ chức 58 cuộc giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND cấp xã  đã tổ chức được 158 cuộc giám sát (số liệu của 6/10 huyện, thành phố).

Đại biểu HĐND tỉnh: Tổ chức tiếp xúc với 3.176 cử tri, tổng hợp được 106 ý kiến gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND các huyện, thành phố: Đã tổ chức tiếp xúc với 9.313 cử tri  và có tổng số 1.356 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri (số liệu của 8/10 huyện, thành phố)Đại biểu HĐND cấp xã: Tổ chức tiếp xúc với 42.692 cử tri tham dự và có tổng số 3.974 ý kiến, kiến nghị của cử tri (số liệu của 7/10 huyện, thành phố).

 
Cấp tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 27 lượt công dân (38 người); nhận 37 đơn thư, trong đó: 25 đơn thư lưu theo dõi, 12 đơn xử lý (đã xử lý 12 đơn: trả lời 01 đơn; đôn đốc xử lý 01 đơn; chuyển 10 đơn)Cấp huyện: Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã thực hiện tiếp công dân được hàng tháng theo luật định; tiếp nhận 85 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Cấp xã: Thường trực HĐND cấp xã tiếp được 120 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 20 đơn.
307124327 607762900814068 2416736506668825806 n
Văn nghệ chào mừng tại hội nghị giao ban

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức kỳ họp của HĐND còn những hạn chế như: một số cơ quan trình đề án, tờ trình chưa phối hợp với các ban HĐND ngay từ đầu nên khó khăn trong công tác thẩm tra. Một số báo cáo, đề án của UBND gửi về Thường trực HĐND còn chậm so với yêu cầu, có những văn bản gửi sát ngày diễn ra kỳ họp ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thẩm tra của ban. Việc phân bố thời gian trong chương trình kỳ họp chưa đảm bảo khoa học; thời gian trình bày báo cáo tại kỳ họp quá dài; thời gian thảo luận tại tổ, tại hội trường còn hạn chế; công tác điều hành của chủ tọa, nhất là cấp xã có nơi còn lúng túng; kỳ họp HĐND các xã cơ bản không có nội dung chất vấn của đại biểu HĐND…

3 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp năm 2022; nâng cao chất lượng các kỳ họp. Tiếp tục duy trì tổ chức các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục áp dụng hình thức theo hướng tích hợp cả ba cấp để giảm thời gian đi lại, tham dự của cử tri. Thường trực, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tổ chức tập huấn kỹ năng công tác cho Thường trực HĐND, các ban của HĐND các cấp; HĐND cấp huyện thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hoạt động HĐND cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tham luận với nội dung: Vai trò của Thường trực HĐND trong đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND; tham luận về vai trò của các Ban và lãnh đạo Ban chuyên trách HĐND trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND; vai trò của Văn phòng trongcông tác tham mưu, giúp việc, phục vụ trước, trong và sau kỳ họp HĐND...

Tập trung thảo luận, đi sâu phân tích 5 nhóm vấn đề lớn liên quan đến công tác đổi mới nội dung, chất lượng kỳ họp, trong đó chú trọng đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm của các chủ thể tham gia chuẩn bị, tổ chức và thực hiện kỳ họp; các nội dung, chương trình chính của kỳ họp và việc triển khai các nội dung sau kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị sau hội nghị, Thường trực HĐND các huyện, Thành phố tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022; vận dụng 7 kinh nghiệm được chia sẻ, đúc rút tại hội nghị lần này nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp, điều hòa hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ngành liên quan trong công tác tổ chức kỳ họp đảm bảo thời gian chương trình kỳ họp. Các địa phương thực hiện hoạt động tổ chức các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND đảm bảo đúng theo luật định. Cần đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri; tiếp tục áp dụng hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng tích hợp cả ba cấp để giảm thời gian đi lại, tham dự của cử tri. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND các cấp và các cơ quan hữu quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Tác giả: Tuyết Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay6,057
  • Tháng hiện tại110,507
  • Tổng lượt truy cập7,205,351
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây