Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến sẽ khai mạc lúc 8 giờ 00’ ngày 07 tháng 12 năm 2022

Thứ tư - 30/11/2022 03:19
HĐND tỉnh Cao Bằng thông tin: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Hội trường tầng 2 UBND tỉnh Cao Bằng. Thời gian diễn ra trong 03 ngày, khai mạc lúc 8h00’ ngày 07 tháng 12 năm 2022.
Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến sẽ khai mạc lúc 8 giờ 00’ ngày 07 tháng 12 năm 2022
NỘI DUNG:
1.1. Báo cáo trình bày tại kỳ họp: (06 báo cáo, 01 thông báo)   
(1) Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
(2) Thường trực HĐND tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
(3) Thường trực HĐND tỉnh Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(4) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (MTTQ) Thông báo tình hình hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đối với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh 
(5) UBND tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(6) Báo cáo công tác Kiểm sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
(7) Báo cáo công tác Tòa án năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
1.2. Báo cáo lưu hành: (9 báo cáo và 01 Nghị quyết do TT.HĐND tỉnh trình Kỳ họp)
(1). Báo cáo công tác Thi hành án năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
(2) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(3) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(4) Báo cáo đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(5) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(6) Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2021.
(7) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(8) Báo cáo đánh giá tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
(9) Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp (từ sau kỳ họp thứ 8 đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
(10) Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
1.3. Thông qua 29 Nghị quyết: 
(1) Nghị quyết về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng.
(2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 4) tỉnh Cao Bằng.
(3) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng.
(4) Nghị quyết phân cấp phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm chi tiết theo danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng..
(5) Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu  quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(6) Nghị quyết điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2).
(7) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng.
(8) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
(9) Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(10) Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng.
(11) Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.
(12) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021.
(13) Nghị quyết quy định một số mức chi hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Cao Bằng.
(14) Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025.
(15) Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa  bàn tỉnh Cao Bằng.
(16) Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 94/2021/NQHĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(17) Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2023.
(18) Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2023.
(19) Nghị quyết Quy định mức giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(20) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(21) Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(22) Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 44/2019/NQHĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
(23) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 – 2025.
(24) Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(25) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.
(26) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.
(27) Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(28) Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(29) Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.

Tác giả: Phòng CT HĐND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay6,348
  • Tháng hiện tại136,153
  • Tổng lượt truy cập7,230,997
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây