Ban Dân tộc HĐND - Tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Thứ bảy - 26/11/2022 07:34
Ngày 25/11/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Bàn Qúy Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Dự họp có các đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN; các thành viên Ban và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo 02 Văn phòng và chuyên viên phòng chuyên môn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh - Bàn Quý Sơn phát biểu kết luận họp thẩm tra
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh - Bàn Quý Sơn phát biểu kết luận họp thẩm tra
Tại Kỳ họp thứ 11 này, được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra 04 báo cáo và 03 hồ sơ, dự thảo Nghị quyết.
- 04 báo cáo:
 (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát  triển  kinh tế-xã  hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(lĩnh vực công tác dân tộc);2() Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; (3) Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; (4) Báo cáo Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- 03 hồ sơ, dự thảo Nghị quyết:
 (1) Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu vực đông dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (2) Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (3) Nghị quyết quy  định  một số mức chi hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Cao Bằng.


Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai. Các đại biểu đề nghị các cơ quan quan tâm một số vấn đề: đề nghị báo cáo bổ sung đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (bao gồm 08 nhiệm vụ) theo Kế hoạch số 890/KH-UBND tỉnh Cao Bằng, ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; bổ sung kết quả về công tác đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Đối với Đề án Hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023: đề nghị tỉnh có những giải pháp cấp thiết để tập trung nguồn vốn, bố trí kinh phí cho các hộ đã sửa nhà, làm nhà; Thống nhất giãn tiến độ triển khai thực hiện, nguồn xã hội hóa theo thứ tự ưu tiên: hỗ trợ các đối tượng không nằm trong các chương trình; đưa vào đối ứng cho địa phương theo từng năm hoặc tạm ứng cho các hộ đã làm nhà xong; đề nghị các sở, ban ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các huyện quan tâm, chỉ đạo phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đến các hộ dân; rà soát lại danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở; có kế hoạch giải ngân vốn chi tiết, cụ thể; tăng cường quản lý chất lượng thi công, nghiệm thu công trình xây dựng; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hỗ trợ đúng theo Đề án để việc triển khai, thực hiện được thuận lợi, hoàn thành công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, góp phần thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Đề nghị tỉnh có những giải pháp khắc phục ảnh hưởng Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Cao Bằng có 126 xã Khu vực III, 6 xã khu vực II, 29 xã khu vực I; tuy nhiên, đối với các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn ĐBKK theo Quyết định số 582/QĐTTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ nay không còn thuộc diện được thụ hưởng các chính sách đã tạo ra những xáo trộn nhất định, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trong việc thực hiện các chính sách trong vùng đồng bào DTTS; Tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành sáp nhập 6 huyện; 76 xã, thị trấn để giảm 3 huyện, 38 đơn vị cấp xã. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy các địa phương sáp nhập đang tồn tại không ít khó khăn, bất cập. Sau khi sáp nhập, lực lượng nhân viên y tế và cơ sở vật chất vẫn giữ nguyên hiện trạng trong khi địa bàn phụ trách mở rộng, Sau khi sáp nhập, nhiều người dân có tâm lý ngại đi xa khám, chữa bệnh, điều này gây trở ngại lớn cho công tác khám, chữa bệnh tại địa bàn...Đề nghị UBND tỉnh có những phương án để giải quyết dứt điểm vấn đề này nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc sử dụng các dịch vụ y tế.

Trong qúa trình triển khai thực hiện các chính sách tỉnh cần ưu tiên đối với các  xã đặc biệt khó khăn thực hiện xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới trong giai đoạn 2021 -2025; ưu tiên đầu tư đường giao thông, công trình cấp điện cho các thôn biên giới và đảm bảo sự công bằng giữa các xã có địa bàn rộng, số thôn và thôn đặc biệt khó khăn nhiều hơn so với xã có địa bàn hẹp, có ít thôn và thôn đặc biệt khó khăn; ưu tiên theo số hộ DTTS có khó khăn đặc thù sinh sống thành cộng đồng…

Góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 8, Trả lời YKKN cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu nhìn nhận: Báo cáo trả lời đầy đủ theo từng ý kiến, kiến nghị của cử tri về từng lĩnh vực. Tuy nhiên, trong các phần trả lời cần nêu rõ ràng, cụ thể hơn về các hướng, lộ trình, kết quả giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. Từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các dự án, chương trình, vấn đề mà cử tri kiến nghị, để tránh trường hợp cử tri kiến nghị nhiều lần.

Đối với thẩm tra 03 Nghị quyết:
 (1) Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu vực đông dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng:
Nghị quyết này đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  tổ chức phản biện nội dung này, thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân. Tại Tờ trình của UBND tỉnh được trình bày đã thể hiện đã tiếp thu, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp rất cụ thể. Tuy nhiên, về nội dung dự thảo Nghị quyết này, mặc dù tác động đến một bộ phận dân cư không lớn nhưng tác động trực tiếp đến những gia đình đang làm nghề chăn nuôi. Do đó, đề nghị việc hỗ trợ để các hộ dừng chăn nuôi trong các khu vực được nêu ra cần có sự quan tâm chung của các cấp ngành, nhất là với những người nhiều tuổi rất khó chuyển đổi việc làm. Với khái niệm “thú cưng”, “thú cảnh” cũng chưa rõ ràng, kể cả những loài này trong nhiều cơ sở như khách sạn cũng gây ô nhiễm môi trường, nên các địa phương cần quan tâm quản lý về vệ sinh môi trường đối với những hộ, cơ sở có thú này mà hiện Luật chưa điều chỉnh. Đề nghị cơ quan tham mưu, dự thảo Nghị quyết tiếp tục rà soát lại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu lại mức hỗ trợ đối với các đối tượng; đề nghị lập bản đồ để phân định rõ ranh giới khu vực không được phép chăn nuôi; bổ sung chính sách hỗ trợ 01 lần đối với các đối tượng thuộc khu vực không được phép chăn nuôi...
(2) Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Một số danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trong Nghị quyết còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa thống nhất. Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát, nghiên cứu lại các danh mục cho phù hợp.
(3) Nghị quyết quy định một số mức chi hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Cao Bằng.
Đối với mức phụ cấp kiêm nhiệm: Nghị quyết cần quy định rõ Vận dụng theo quy định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.
Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự thảo 03 Nghị quyết để chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; rà soát lại toàn bộ nội dung của dự thảo văn bản để chỉnh sửa đảm bảophù hợp với quy định của pháp luật.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu; tiếp tục hoàn chỉnh nội dung các đề án, tờ trình để trình các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo đúng thời gian quy định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bàn Qúy Sơn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh   nhấn mạnh, qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dụng báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đối với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; tổ chức thực hiện giải ngân kịp thời nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia ngay sau khi được phân bổ; đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc và các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn, đảm bảo các chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với các dự thảo nghị quyết đồng chí khẳng định quan điểm của Ban về tính hợp hiến, hợp pháp và tính phù hợp, khả thi của từng dự thảo nghị quyết. Đối với các nghị quyết còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình Kỳ họp. Các ý kiến đóng góp tại buổi thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiếp thu để xây dựng, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII./. 

Tác giả: Nông Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay5,581
  • Tháng hiện tại140,928
  • Tổng lượt truy cập7,235,772
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây