Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư chiến lược

Chủ nhật - 28/05/2023 20:40
Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh uỷ về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược năm 2023.
Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Cao Bằng
Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Cao Bằng
Mục đích nhằm tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chương trình số 09-CTr/TU. Phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc thực hiện Chương trình đối với sự phát triển KT - XH của tỉnh.
Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ và các thành viên BCĐ trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình 09-CTr/TU và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành, lựa chọn xác định các nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành, sản phẩm và phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Lồng ghép thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án có liên quan của các ngành, đơn vị, địa phương và với các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của Tỉnh uỷ nhằm đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 09-CTr/TU.

Hướng đến thực hiện mục tiêu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành hành chính (TTHC); hoàn thành các quy hoạch; cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận đất đai của nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; lắng nghe, nắm bắt và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại địa phương. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư vào tỉnh, góp phần xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng…; tổ chức công bố công khai quy hoạch được phê duyệt theo quy định giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó có định hướng sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch và tiếp tục tin thưởng, đồng hành cùng chính quyền trong phát triển KT - XH địa phương.

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2023 với mục đích thông tin về môi trường đầu tư và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; tạo diễn đàn để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh giao lưu, trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, thủ tục đầu tư tại tỉnh và đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

Tiếp tục tập trung cải cách TTHC ở tất cả các cấp, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa, một cửa liên thông cấp huyện (đúng giờ, đúng hẹn, đúng quy định). Cải thiện nâng cao khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp và người dân. Rà soát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch tạo lập quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của Tổ công tác tiếp nhận và hỗ trợ triển khai dự án đầu tư.

Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Tành phố đẩy mạnh thực hiện đơn giản và đẩy nhanh thời gian giải quyết TTHC. Tăng cường rà soát, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện; chấn chỉnh, thay thế kịp thời những cán bộ công chức không đáp ứng yêu cầu, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát để đưa các TTHC của các ngành ra giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tập trung mọi nguồn lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị, thị trấn các huyện, quy hoạch xây dựng; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Công bố, công khai quy hoạch được duyệt theo quy định. Thường xuyên rà soát các khó khăn, vướng mắc, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực để tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển và thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư trên đại bàn tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nội dung công việc được BCĐ lựa chọn thực hiện trong năm 2023 có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả các nội dung công việc. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết.

BCĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chính và các sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Các cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung kế hoạch. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương bố trí nguồn lực, huy động thu hút các nguồn vốn, xây dựng các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

Các thành viên BCĐ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ phụ trách về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phân tích, đánh giá các khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2023 có hiệu quả. Định kỳ báo cáo đánh giá việc triển khai từng nhiệm vụ cụ thể 6 tháng và báo cáo năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực BCĐ để tổng hợp báo cáo, trình BCĐ xem xét, ban hành.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh thực hiện tuyên truyền sâu rộng nội dung Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU và Kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nội dung của Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các thành viên BCĐ, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo BCĐ, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Tác giả: VP Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay7,668
  • Tháng hiện tại120,451
  • Tổng lượt truy cập7,392,186
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây