KỶ YẾU KỲ HỌP THỨ 14

 
KỶ YẾU
KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHOÁ XVII,
NHIỆM KỲ 2021-2026
Thời gian: Địa điểm: Hội trường tầng 2 Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Khai mạc: 7h40 ngày 11/7/2023
Bế mạc: 17h00 ngày 13/11/2023
(1) Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 14
(2) Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 14
 
BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cao Bằng khó XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp (từ sau kỳ họp thứ 11 đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thường trực HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng Tải về
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng Tải về
 
BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH, UỶ BAN MTTQVN TỈNH VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 (Phục vụ Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII) Tải về
Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
Báo cáo Đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
Báo cáo Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 Tải về
Báo cáo Trả lời kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Báo cáo Trả lời kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Báo cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
Báo cáo công tác Tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tải về
Báo cáo công tác Thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tải về
Thông báo kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh Tải về
 
TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP
THỨ 14
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Nghị quyết ban hành Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết uy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quy định nội dung, nức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh uy định mức ngân sách nhà nước đảm bảo, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện, mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người nghiện ma túy) tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm điểm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và dự thảo của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2026 Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 6) Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án sử dụng vốn dự phòng chung (do cấp tỉnh quản lý) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng (lần 1) Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 trụ sở làm việc Công an xã tại huyện Hà Quảng và huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng (xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, xã Phan Thanh, Ca Thành, huyện Nguyên Bình) Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghi quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 trụ sở làm việc Công an xã tại huyện Trùng Khánh và huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, xã Bảo Toàn, Huy Giáp, huyện Bảo Lạc) Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 trụ sở làm việc Công an xã tại huyện Thạch An và huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (xã Minh Khai, huyện Thạch An, xã Nam Quang, Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm) Tải về
Tờ trình và Dự thoả Nghị quyết Về việc thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2) Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2) Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thể Dục, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án: Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghi quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Tải về
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây