Quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững

Chủ nhật - 05/02/2023 03:01
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động của đại dịch Covid-19, song, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng với những nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh kiểm tra công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại vị trí khu vực xây dựng hầm số 2, xóm Bản Néng, xã Thụy Hùng (Thạch An).
Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh kiểm tra công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại vị trí khu vực xây dựng hầm số 2, xóm Bản Néng, xã Thụy Hùng (Thạch An).

Kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì ổn định và có bước tăng trưởng, có 14/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách đạt trên 4.000 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 820 triệu USD, bằng 102,4% so với năm trước, đạt 130% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.586 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,13%, vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường, số lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch tăng cao so với năm trước. Các chính sách an sinh xã hội, thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng với các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đúng hướng chỉ đạo và sát với tình hình thực tế địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, đã hoàn thành công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp tỉnh, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới; thực hiện điều động, luân chuyển 62 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ được tăng cường, đã tổ chức mở nhiều lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng an ninh, trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận không tập trung tại tỉnh; cử 609 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, lý luận chính trị. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, chất lượng kết nạp đảng viên mới từng bước được nâng lên; trong năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 2.066 đảng viên, đạt 103,3% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 61.129 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; việc tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình trọng tâm, các nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 đồng chí do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy sức mạnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân.

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là việc thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của Tỉnh ủy. Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá sâu sắc, toàn diện thực trạng từng lĩnh vực, từng chương trình công tác trọng tâm, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định nhiệm vụ và giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Nông nghiệp thông minh, các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); đường tỉnh 208; các công trình hạ tầng tại cửa khẩu; các dự án trọng điểm khác của tỉnh. Hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quan tâm phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Cao Bằng trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2023 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, khu, điểm du lịch; nâng cao chất lượng phát triển một số ngành dịch vụ, du lịch có lợi thế để khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Ba là, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt các chính sách về y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh và chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Huy động, lồng ghép các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Bốn là, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lạc, huyện Quảng Hòa; diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Trùng Khánh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong năm 2023. Phối hợp chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2023, Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam (Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Năm là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quan tâm công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, phân công, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy có hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng chung niềm vui đón mừng năm mới 2023, với niềm tin thắng lợi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả cao nhất, góp phần xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Tác giả: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay6,758
  • Tháng hiện tại144,758
  • Tổng lượt truy cập7,416,493
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây