Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê: Chủ động, quyết liệt, kịp thời hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát

Thứ ba - 10/01/2023 21:45
Sáng 9/1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu các huyện, Thành phố, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Ánh Hồng, Lê Văn Giang, Vương Văn Võ đồng chủ trì.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 1.276 tổ chức Đảng và 2.541 đảng viên (giảm 24 tổ chức Đảng, 1.689 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 1.222 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề 669 tổ chức Đảng, 1.416 đảng viên (giảm 29 tổ chức Đảng, giảm 1.148 đảng viên so với năm 2021). Qua KTGS, thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng (tương đương năm 2021), 138 đảng viên (tăng 35 đảng viên so với năm 2021).

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 38 đảng viên (tăng 4 tổ chức Đảng, tăng 27 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 16 cấp ủy viên cơ sở; giám sát chuyên đề 484 tổ chức Đảng, 1.240 đảng viên (giảm 10 tổ chức Đảng, tăng 299 đảng viên so với năm 2021). Qua KTGS, thi hành kỷ luật 93 đảng viên (tăng 42 đảng viên so với năm 2021), trong đó có 17 cấp ủy viên các cấp.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương; quy định những điều đảng viên không được làm; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới và rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021 - 2025"; thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025... Việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc tổ chức thực hiện đấu thầu, mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch…

Năm 2023, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp chủ động, kịp thời thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo Điều 32, điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tổng kết công tác KTGS năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những nơi có nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, đạo đức, lối sống, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản...; kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. 

Tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, đầy đủ, chính xác đơn thư khiếu nại, tố cáo và chủ động giải quyết theo thẩm quyền không để tồn đọng, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; nhất là Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 3/11/2022 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện tốt việc phối hợp với các tổ chức Đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật của Đảng…
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đó yêu cầu công tác KTGS của các cấp ủy Đảng là rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề, muốn hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy thì dứt khoát đi đầu là công tác KTGS phải hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao.

Đề nghị các cấp ủy trong tỉnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác KTGS của Đảng trong toàn tỉnh phải đặc biệt quan tâm, nắm chắc tình hình, dự báo sát tình hình thực hiện các nghị quyết đại hội cấp mình phải thường xuyên, chắc chắn, sát thực tế, nhất là các trọng tâm đột phá, tình hình tiến độ thực hiện, kết quả triển khai; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở đó, toàn ngành kiểm tra phát huy tinh thần chủ động hơn nữa trong tham mưu, đề xuất, lựa chọn các nội dung KTGS; thể hiện rõ tinh thần quyết liệt hơn trong KTGS, dứt khoát không né tránh, không ngần ngại, kiên quyết trong kiến nghị và xử lý, thậm chí đặt vấn đề là tái giám sát, tái kiểm tra; kịp thời hơn nữa, phải coi trọng ngay từ đầu, lấy phòng ngừa làm căn bản, nếu có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra ngay, đã làm thì phải kỷ luật nghiêm minh đúng quy định của Đảng, lấy đó làm bài học cảnh tỉnh chung, giáo dục chung, phòng ngừa chung, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Bí thư và thường trực cấp ủy các cấp trong tỉnh phải quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa đối với công tác KTGS của cấp ủy và UBKT cùng cấp, vì hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của bí thư, thường trực cấp ủy rộng hơn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy, Đảng ủy xã, thể hiện một phần rất quan trọng qua công tác KTGS; nghe UBKT báo cáo, đề xuất cho chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc, định hướng giải quyết.

Ngành kiểm tra từ cơ sở đến tỉnh tiếp tục quyết liệt trên tinh thần giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là những lĩnh cực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa, cảnh tỉnh, tránh tràn lan, chồng chéo, gây khó khăn cho tổ chức Đảng và đảng viên. Phối hợp tốt hơn nữa giữa công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan khác để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nhằm hạn chế chồng chéo, trùng lắp, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện việc chuyên môn không bị cản trở, ảnh hưởng bởi công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần cùng nâng tầm hơn nữa, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp trong tổng thể nhiệm vụ công tác lãnh đạo chung của các cấp ủy Đảng, xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ. KTGS chính là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương cũng như là hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Tác giả: CTV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay5,901
  • Tháng hiện tại100,576
  • Tổng lượt truy cập7,372,311
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây