Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Thạch An, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020

Sáng ngày 29/6/2020, HĐND huyện Thạch An tổ chức Kỳ họp thứ 13 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm.
Sáng ngày 29/6/2020, HĐND huyện Thạch An tổ chức Kỳ họp thứ 13 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm.

Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực của huyện đạt trên 8.437,6 tấn đạt 106,85% KH, đạt 98,44% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tính đến 31/5/2020 đạt 6,050 tỷ đồng; trồng rừng 205h/280ha, đạt 73,2%. Thành lập mới 02 HTX. Có 7.720/7.871 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, bằng 98,08%; 95/95 xóm, tổ dân phố văn hóa đăng ký đạt văn hóa, bằng 100%; 109/110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt văn hóa, bằng 99,09%. Tổng số lần khám, chữa bệnh cho 15.600 lượt người, 4.002 lần thực hiện các xét nghiệm, tổng số lượt điều trị nội trú 1.235 lượt, điều trị ngoại trú 221 lượt người. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, huyện Thạch An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng công tác phòng, chống các loại dịch bệnh. Duy trì thực hiện công tác chăm lo các đối tượng chính sách trên địa bàn; thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...

Tại kỳ họp thứ 13 sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện; dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.

Ngày mai, 30/6/2020 HĐND huyện Thạch An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tác giả bài viết: Dương Tường