Hà Quảng: HĐND các xã, thị trấn thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Từ ngày 5 - 12/8, HĐND 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Quảng tổ chức kỳ họp (bất thường) thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và xóm, tổ dân phố.
Từ ngày 5 - 12/8, HĐND 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Quảng tổ chức kỳ họp (bất thường) thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và xóm, tổ dân phố.
 
Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

Kỳ họp HĐND các xã đã thông qua đề án về việc sắp xếp đối với các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện; tờ trình, phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện và xã. Theo tờ trình, huyện Hà Quảng sẽ sáp nhập với huyện Thông Nông thành huyện Hà Quảng. Đối với cấp xã, sẽ sáp nhập 14 đơn vị hành chính và 179 xóm, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, huyện sẽ có 11 xã và 1 thị trấn, giảm 7 xã; 114 xóm, tổ dân phố, giảm 99 xóm, tổ dân số. Hiện nay, huyện Hà Quảng đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri. Kết quả sau khi bỏ phiểu lấy ý kiến có 22.782 cử tri đồng ý sáp nhập, đạt tỷ lệ 99,3%.
 
Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND các xã, thị trấn đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn.
 
Lãnh đạo huyện Hà Quảng yêu cầu HĐND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp thu ý kiến nhân dân để hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, sau đó tổng hợp đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết trước ngày 25/8/2019.

Tác giả bài viết: Phùng Đào