Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn


Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá một số trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2018-2020.

Ngày 22/4, Thường trực HĐND tỉnh giám sát Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá một số trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 do đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá một số trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2018-2020 .
Từ năm 2018 - 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ký kết 10 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, đấu giá thành với tổng giá khởi điểm hơn 534,4 tỷ đồng, giá bán hơn 541,6 tỷ đồng, chênh lệch tăng so với giá khởi điểm hơn 7,2 tỷ đồng; tổng giá khởi điểm đấu giá không thành hơn 45,5 tỷ đồng.
Trong 10 hợp đồng dịch vụ đã ký kết có 5 hợp đồng dịch vụ đất ở, tổng giá khởi điểm đấu giá thành hơn 222,3 tỷ đồng; tổng giá khởi điểm đấu giá không thành hơn 28 tỷ đồng. 2 hợp đồng dịch vụ đất thương mại, tổng giá khởi điểm đấu giá thành hơn 12,6 tỷ đồng. 3 hợp đồng dịch vụ đất thực hiện dự án đầu tư, tổng giá khởi điểm đấu giá thành hơn 299,4 tỷ đồng, giá bán hơn 299,6 tỷ đồng, chênh lệnh tăng 160 triệu đồng; tổng giá khởi điểm đấu giá không thành hơn 17,4 tỷ đồng. 100% cuộc đấu giá được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật quy định, giá bán cao hơn so với giá khởi điểm, góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Tuy nhiên, các cuộc đấu giá dồn bán vào cuối năm nên rất khó khăn trong việc nộp tiền trúng đấu giá cũng như việc bàn giao tài sản trên thực địa cho người trúng đấu giá. Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất hiện không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện tham gia đấu giá đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng chưa có quyết định bãi bỏ của cấp có thẩm quyền. Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đấu giá còn chậm…

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được ủy quyền là người có tài sản, tổ chức thực hiện các quy trình chuẩn bị cho cuộc đấu giá kịp thời, để cuộc đấu giá được tổ chức sớm hơn; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm, đáp ứng yêu cầu ngày càng đổi mới công tác đấu giá....

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà đề nghị các sở, ngành liên quan cần phối hợp, thống nh