Thường trực HĐND tỉnh: Khảo sát kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại huyện Phục Hòa

Ngày 22/10, Tổ biên tập nội dung đánh giá về hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; về cơ chế, về chính sách mới, có tính chất đột phá, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại huyện Phục Hòa.
Ngày 22/10, Tổ biên tập nội dung đánh giá về hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; về cơ chế, về chính sách mới, có tính chất đột phá, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại huyện Phục Hòa.

Đoàn Khảo sát làm việc tại UBND xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND cấp huyện đã ban hành được 03 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Phục Hòa giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về phê duyệt đề án phát triển du lịch huyện Phục Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 và Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại IV; Hội đồng nhân dân các cấp huyện Phục Hòa tổ chức được 159 cuộc giám sát (cấp huyện 39 cuộc, cấp xã được 120 cuộc), tổ chức được 1244 buổi tiếp xúc cử tri tại 9/9 xã, thị trấn thu hút 23.000 cử tri tham gia; HĐND hai cấp đã tiếp 485 lượt công dân; tiếp nhận 363 đơn thư và đã xem xét, giải quyết được 283 đơn thư. Kết quả tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến các cơ chế chính sách mới, có tính đột phá từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, huyện Phục Hòa đã triển khai Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 trên địa bàn toàn huyện với kết quả hình thành nhiều mô hình phát triển sản xuất, cụ thể như: mô hình nuôi Trâu thương phẩm, Trâu vỗ béo, Trâu sinh sản  tại xã Cách Linh; Tiên Thành; Mỹ Hững, Đại Sơn; Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Đại Sơn; Mô hình liên kết sản xuất trông cây chanh leo tại xã Đại Sơn, Cách Linh, Triệu Ẩu; mô hình nuôi cá lồng bè tại Mỹ Hưng, Lương Thiện; Trồng cây Dổi tại xã Đại Sơn; xây dựng được Làng du lịch cộng đồng tại Bản Giồng, xã Tiên Thành...

 Kết quả khảo sát tại xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã ban hành 37 Nghị quyết, thực hiện 12 cuộc giám sát; 89 cuộc tiếp xúc cử tri với 217 ý kiến liên quan đến chế độ chính sách được chuyển đến các cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện các Nghị quyết của HĐND các cấp về cơ chế, về chính sách mới, có tính chất đột phá, xã Đại Sơn đã và đang huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện liên quan đến các cơ chế chính sách mới chưa có tính đột phá; để các Nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn do các Nghị quyết quy định về định mức hỗ trợ, quy mô, diện tích chưa phù hợp với điều kiện địa phương; Chương trình di dãn dân ra biên giới có mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ là thấp; Nghị quyết về phê duyệt đề án phát triển du lịch huyện Phục Hòa còn gặp nhiều khó khăn; chưa ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng; các di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn huyện hiện xuống cấp nghiêm trọng và chưa được đầu tư xứng tầm.

Huyện Phục Hòa kiến nghị: Thời gian tới cần bổ sung các nhiệm vụ chi cho cấp huyện đặc biệt là nhiệm vụ chi công tác đối ngoại; sớm ban hành hướng dẫn chi trả chế độ cho cán bộ sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn; cần có Nghị quyết về phát triển du lịch cộng đồng và cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử cấp tỉnh.

Kết luận tại các buổi khảo sát, Đồng chí đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phát triển các kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện và đề nghị huyện Phục Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân về ý nghĩa của Dự án Chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy chế biến sữa của Tập đoàn TH True Milk trên địa bàn huyện. Đối với các kiến nghị của đơn vị, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu và đưa vào kiến nghị khảo sát của Tổ biên tập nội dung đánh giá về hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; về cơ chế, về chính sách mới, có tính chất đột phá trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thúy